Var kold fusion ikke en and?
Af Claus Andersen

Offentliggjort: 17. april 2017

Forskere i ’kold fusion’ eller LENR har publiceret masser af eksperimenter, der ikke er i overensstemmelse med den nuværende fortolkning af fysikkens og kemiens love. Men hvis de holder stik, har LENR potentialet til at forsyne kloden med billig og forureningsfri energi, der kan produceres lokalt og hvor som helst. Dette potentiale kan dog meget vel være en del af årsagen til, at den etablerede videnskab ser den anden vej.

Kold fusion blev verdenskendt, da Martin Fleischmann fra University of Southampton og Stanley Pons fra University of Utah den 10. april 1989 offentliggjorde eksperimentelle resultater, som viste overskudsvarme efter et forholdsvist simpelt kemisk eksperiment med elektrolyse1. Hermed skapte de håb om en praktisk taget utømmelig og billig energikilde uden forurening. Deres fund var meget kontroversielle, i og med at ledende forskere ikke kunne reproducere deres resultater og fordi, hvis disse var sande, ville gå imod den gældende teori for fusion. Denne teori foregiver, at kun høj energi kan forårsage kerneprocesser. Den energi, der er tilstede i et normalt kemisk eksperiment, er for lav til, at det kan forårsage ændringer i atomkernerne.

Selv om Fleischmann og Pons blev miskrediteret i den videnskabelige verden, har nogle forskere dog fortsat interessen, for det der i dag bliver kaldt ’Low Energy Nuclear Reactions’ (LENR), hvilket dækker et bredere fænomen.

Formålet med denne artikel er at illustrere, hvor LENR-forskningsfeltet er nået til dato og fortælle om den løbende debat. Debatten bliver ladet og politisk af forskellige grunde, hvilket også vil blive berørt.

Kan kerneprocesser forekomme ved lav energi?

I et forsøg på at afskære evaluering af LENR-fænomenet fra andre aspekter, vil først nogle reproducerbare og simple LENR-eksperimenter blive behandlet.

Et sådant eksperiment er udsendelsen af neutroner fra piezoelektriske materialer, lige når de bliver knust2. I en test, hvor Luserne stenprøver blev indsat i en presse, fandt i fem ud af de ni testede prøver stærk neutronudstråling sted lige præcis på det tidspunkt, hvor de gav efter for trykket. Neutronudstråling er som bekendt et vartegn for kerneprocesser.

At ændre på atomkernen, såkaldte transmutationer, er ikke muligt ved lave energier ifølge gældende teori, men kan observeres når tungt brint (deuterium) gas bliver presset igennem flerlags palladium og tynde lag af andre metaller. Afhængig af hvilket slags metal, der bliver brugt, kan mange forskellige slags transmutationer laves, såsom as cesium  -> praseodymium, barium -> samarium, tungsten -> platinum3. For eksempel så rapporterer forskerne, at de kan halvere mængden af indsat cesium samtidig med, at tilsvarende mængder af praseodymium bliver produceret.

Til at runde de forholdsvis simple eksperimenter af, kan nævnes, at når deuterium bliver pumpet ind og ud af et kammer, der indeholder zeolite behandlede palladium nano-partikler, så observeres et fænomen, som ikke kan forklares inden for elektrokemi. Dette indbefatter en mindre overskudsvarme, udsendelse af radiobølger og en unormal varme kinetik. Efter at have foretaget mere end tusind eksperimenter med dette setup, så blev det foreslået LENR-forskerne4 som et modeleksperiment (i stil med model organismer der er blevet studeret indenfor biologien).

Mange andre eksempler er blevet publiceret, se evt. videre læsestof nedenfor.

LENR som en energikilde

Kold fusion er den oftest anvendte benævnelse, når man taler om at udvinde energi som varme fra kernereaktioner ved lav energi. Rigtig mange forskellige forsøgsopstillinger bliver brugt til at udvinde overskudsvarme. Noget forenklet sagt så har de alle brint som fællesnævner (tungt og/eller normalt brint), der bliver optaget i metal (f.eks. palladium eller nikkel) samt tilførsel af energi (f.eks. elektrisk strøm, varme eller en laser) til at starte LENR-fusionsreaktionen. Derved produceres helium og energi (et eksempel er illustreret her).

De fleste forsøgsopstillinger har behov for ekstern energitilførsel for at starte og i nogle tilfælde vedholde LENR-processen. Dette forhold giver anledning til den såkaldte ’coefficient of performance’ (COP). Dette er et mål for, hvor meget ekstra energi der bliver produceret, hvilket for en COP, der er fire, betyder, at når 100 watt (forkortet W) elektrisk energi bliver brugt, så bliver 400 W energi produceret. Hvis en LENR-maskine bliver selvkørende, som for eksempel en brændselsmotor, vil COP ophøre med at være relevant.

Den forsøgsopstilling som Fleichmann og Pons brugte er blevet reproduceret et utal af gange10, hvor der tydeligt produceres overskudsvarme, men fuld teknisk kontrol er der ikke opnået med processen. For eksempel så er der rapporteret energiudvinding 50 gange større, end hvad der kan opnås fra mulige kemiske reaktoner9. Dette forekommer dog ved jævnstrøm i milli-ampere størrelsen, hvilket stadig er et godt stykke fra en brugsgenstand til konsum.

Mange påstande om varmeproducerende maskiner fremstillet af virksomheder og universiteter har været fremsat over årene, dog oftest uden ordentlig dokumentation på et detaljeniveau, der har muliggjort reproduktion. De videnskabelige og tekniske fremskridt, der muligvis er opnået, er stort set blevet holdt hemmelige højst sandsynligvis for at beskytte ophavsretten. De påståede COP-værdier går helt op til tusinder og en ordentlig evaluering er svær, som videre beskrevet nedenfor. Rapporteringer af varmeproduktionen fra LENR-opstillinger varierer meget - fra små enheder med høj COP og lav energi (<1w5) til medium COP og høj energi (1MW enhed6); men en fuldkommen dokumentation, der muliggør uafhængig replikation, er ikke blevet offentliggjort.

COP-værdien af en LENR-maskine skal være omkring fire eller højere for at slå en normal varmepumpe og helst over ti for at være rentabel. Dette skyldes, at den energi, der produceres fra de fleste LENR-opstillinger, er varme, i modsætning til den elektricitet, der bliver brugt til at køre maskinen (i bedste fald kan kun cirka 55% af varmeenergien blive omdannet til strøm).

Før en egentlig LENR-maskine er til rådighed, så er det jo selvklart svært at evaluere dens COP. Brændstoffet, der benyttes, kan let nok udvindes af vand og er meget energirigt sammenlignet med oliebaserede brændstoffer. Præcist hvor meget energi vil afhænge af den proces, der benyttes, og dens COP etc. Teoretisk set vil brinten i én milliliter vand - omdannet til helium - frigive energi i størrelsesordenen af tusind liter benzin8.

Reproducerbarhed, repeterbarhed og replikerbarhed

Det lader til at to forskellige aspekter bliver blandet sammen, når diskusionen falder på én af de tre termer: reproducerbarhed, repeterbarhed eller replikebarhed. Første aspekt: Om den observerede LENR-effekt kan blive opnået når som helst - dét man kunne kalde fuld teknisk kontrol (normalt opnået af eet individ eller en forskningsgruppe). Det andet aspekt er, om LENR-effekten har været observeret i forskellige laboratorier og af forskellige personer. I debatten om LENR bliver de tre termer - reproducerbarhed, repeterbarhed og replikerbarhed - generelt brugt til at dække det ene eller begge aspekter. Før fuld forståelse er opnået af et nyt fænomen, kan det ikke nødvendigvis forventes, at man har fuld teknisk kontrol. På den anden side er én af hjørnestenene for alle videnskabelige forskere, at eksperimentelle resultater - for at være gyldige - også kan observeres i andre laboratorier.

At kunne producere overskydende energi i et Fleischmann-Pons-lignende eksperiment er til dags dato ikke muligt på kommando, altså hvornår og hvor LENR-forskerne måtte ønske det. Alligevel er overskudsvarmen og helium blevet observeret i dusinvis af uafhængige laboratorier verden over. I dag haves flere LENR-eksperimenter, som ved nutidens teknologiske kunnen, kan kontrolleres, såsom de tre simple eksperimenter nævnt ovenfor. Én mulig farbar vej lader da til at være anerkendt replikation af sådanne velkontrollerede eksperimenter.

LENR-hypoteser

LENR-observationerne bliver af det etablerede videnskabelige selskab anset som eksperimentelle artifakter og inkompatible med vores nuværende forståelse af fysikkens love. Den såkaldte Coulomb barriere er den, der gør, at to atomkerner (som begge to er positivt ladede) frastøder hinanden så meget, at fusion af atomkerner kun kan foregå ved høj energi. Også selvom fusionprocessen skulle have fundet sted, så ville man efterfølgende forvente høj energetisk stråling, såsom gamma stråling, der naturligt ville følge for at kunne frigive den producerede energi. Således vedholder den klassiske fysik (for de nævnte eksperimenter), at når strålingen ikke bliver observeret i LENR-forsøgene, så er fusion ikke muligt. LENR-forskerne hævder, at de klassisk fysiks principer bygger på eksperimenter fra frit flyvende partikler, hvilket ikke er hele forklaringen på, hvad der sker inde i en tæt matrix af atomer (såsom i et palladium metal eller i en piezoelektrisk krystal).

En simplificeret måde at beskrive klassisk fysik er, at den eneste måde, hvorpå der kan overføres energi til atomkernen, er ved hjælp af fotoner eller partiklers kinetiske energi i en kollision (f.eks. til at starte fusionen). Ligeledes: Skal energi overføres fra atomkernen efter fusionen, må det nødvendigvis ske via et begrænset antal fotoner (f.eks. gamma stråler) eller ved at udsende partikler med høj energi. Ved stuetemperatur er der dog rigeligt med samlet energi i et materiale til at starte fusion af to brint/deuterium-atomer, men det er nødvendigt at fokusere energien på de to fusionerende atomkerner. Dette vil i klassisk fysiske termer betyde meget hurtigtbevægende atomkerner eller gammastråler (dvs. høj energi). Efter at den antagne fusion har fundet sted, vil den klassiske fysik foreskrive, at den producerede energi (to brint/deuterium atomkerner frigiver energi, når de fusionerer til helium) bliver frigivet fra den nyskabte helium-atomkerne enten som fotoner og/eller kinetisk energi fra de resulterende partikler (hvilket påkræver mindst to partikler, der bevæger sig i modsatte retninger). (NB – neutrinoens rolle udelades her for at lette forståelsen).

Teorier, der forsøger at forklare de observerede effekter, er der mange af; de spænder fra det eksotiske (f.eks. medvirkende Dark Energy/Matter11 og ’Zero point energy’ (Casimir effekt)) til sammensætning af eksisterende fysiske principper på en ny måde. Dannelsen af super langsomme neutroner fra en elektron, der forceres sammen med en proton12 inde i metallet, kunne forklare, hvorledes helium kan produceres. Det foregår trinvis ved, at de dannede neutroner fusionerer med en proton (hvilket er energetisk favorabelt) indtil sidste trin, når den tredje neutron fusionerer, og der udsendes β-stråling. Ved hjælp af klassiske fysiske principper – vel at mærke - er hermed en forklaring på helium og energiproduktion stykket sammen. β-strålingen ville i så fald blive opfanget inde i materialet og vil derfor ikke være direkte målbar udenfor.

En anden forklaring introducerer en kobling mellem vibrationer i metalstrukturmatricen (såkaldte phononer) med de atomare kerner, hvormed den samlede energi i metallet behandles under ét13, ved hjælp af en makroskopisk beskrivelse. Denne sammenføring af to forskellige domæner i klassisk fysik påkræver en kobling mellem atomkernerne og vibrationerne i metalstrukturen: phononerne, hvilket muligvis kan forklares med nærfeltsteori. Denne kobling kunne måske forekomme med photoner som mellemstation14. For at starte fusionen af brintet, der er absorberet inde i metalmatricen, kan man forestille sig disse vibrationer som bølger på havet som, når de rammer en fjord, kan fokusere energien nok til at overkomme Coulomb-barrieren i bunden af fjorden. Sådanne fjorde ville naturligt opstå inde i metalstrukturen pga. urenheder og/eller revner, der med den rette morfologi, vil danne det såkaldte ’Nuclear Active Environment’ (NAE)15 dvs. det rigtige miljø for kerneprocesser til at starte fusionen.

Energien dannet ved fusionen ville i så fald blive frigivet tilbage til metalstrukturen som phononer. I nogle LENR-opsætninger16 ses energiproduktionen i korterevarende udbrud af energi. Man kan derudfra spekulere på, om en kædereaktion eller lavine effekt af nye fusioner er forekommet i et specifikt NAE-område, indtil dette område ødelægges af den producerede energi. Lavinen ville så være startet med den første fusion, som derefter frigiver den producerede energi direkte inde i NAE-området og dermed starter de efterfølgende fusionsprocesser.

Mange forskere arbejder på at be- eller afkræfte disse postulerede LENR-mekanismer.

LENR-politik

LENR-forskere rapporterer, at de bliver aktivt blokeret fra at publicere, anskaffe forskningsmidler og patentering. For at illustrere, hvorledes de bliver behandlet, så er Glenn Seaborgs beskrivelse af, hvorledes han gav en evaluering af kold fusion til Amerikas præsident17 blevet bragt på bane. I denne video beskriver han kort, hvorledes han informerede præsidenten, hvilket må siges ikke at være i overensstemmelse med en videnskabelig tilgang. Han sagde, at han ikke undersøgte LENR, før han rapporterede om det, og han skubbede på for at sammensætte en komité, hvor konklusionen var givet på forhånd. Seaborg dannede efterfølgende ’The Energy Research Advisory Board’ i Amerika´s energiministerium til at evaluere kold fusion18. USA’s energiministerium afskrev kold fusion/LENR den 15. november 1989 blot syv måneder efter Pons og Fleischmann - en bemærkelsesværdig snæver tidsramme, når man ellers ved, hvorledes forskningsarbejde og offentlige undersøgelser normalt foregår.

Seaborgs konklusion blev gentaget i 200419 efter et hold LENR-forskere præsenterede deres resultater til komiteen.

På Wikipedia kan man læse, at eftersom artikler om kold fusion sjældent publiceres i videnskabelige mainstream-tidsskrifter med peer review, så bliver de heller ikke efterprøvet på et niveau, der kan forventes af videnskaben20. Dette standpunkt lader til at være delt blandt de fleste forskere, der arbejder inden for relaterede områder, som jo ligger inde med den ekspertviden, der skal til for at evaluere LENR-observationerne. LENR-forskerne svarer igen med en reference til Max Plancks berømte udtalelse, at ”science advances one funeral at a time” (Planck var en af ophavsmændene til moderne fysik og blev mødt med kraftig modstand, da han introducerede kvantemekanikken).

Perspektiverne er store (for mange penge og megen berømmelse), hvilket har stået i vejen for at dele, diskutere og forestage en åben evaluering af resultaterne indenfor LENR-feltet. Derudover sår det mistillid, da vindinger af denne størrelse er kendt for, til tider, ikke at få det bedste frem i folk. På den ene side kan der argumenteres for, at videnskaben er gået i stykker ”science is broken” i og med, at LENR forskning på nuværende tidspunkt ”vil ødelægge din karriere”, hvis du ellers gerne vil noget indenfor forskning. På den anden side er alle enige i, at der skal være visse minimumskriterier for videnskabeligt arbejde, ellers ville man kunne rapportere hvad some helst. Det videnskabelige ideal er, at ingen teori skal tage overhånd over eksperimentelle observationer, hvis de altså er lavet ordentligt. I den henseende er det hemmelighedskræmmeri og den mangel på gennemsigtighed, der lader til at have plaget LENR-feltet, muligvis årsag til den manglende tillid, der er mellem det almene videnskabelige selskab og LENR-forskningen.

Interessekonflikten mellem etableret forskning og ny forskning med potentiale for at revolutionere feltet er beskrevet af LENR-forskerne21. Dette være sig i forbindelse med finansiering og akademisk ære, hvor milliarder af Dollars og Euro er blevet brugt og fortsat bliver investeret i varm fusion (efter årtiers forskning med tusindvis af forskere). Hvis LENR viste sig at være sandt, så ville det forskningsmæssige etablissement derfor befinde sig i en prekær situation i alle henseender.

Fra LENR-forskernes perspektiv befinder de sig i en fastlåst situation, hvor deres eksperimentelle resultater ikke kan publiceres i de normale videnskabelige tidsskrifter, fordi de ikke passer med den nuværende teori. Ny teori kan ikke blive publiceret, fordi der ikke er nogen anerkendte eksperimentelle resultater, der understøtter den. Derfor har de lavet deres egne tidskrifter, hvor den normale peer-reviewed process foretages, dog med andre LENR-forskere. En mulig farbar vej kunne være at sammensætte teoretisk fortolkning med eksperimentelle resultater på en utvetydig måde22.

Det er svært at finde ud af, hvor mange der egentlig arbejder på LENR; men det lader til, at feltet er I fremvækst. F.eks. er Kim Daasbjerg fra Aarhus Nano gået ind i det åbne MFMP projekt. LENR-feltet dækker omkring 16 lande med 200-500 forskere. Nogle LENR-forskere taler for at ændre USA’s energiministeriums beslutning23 - baseret på fire argumenter: For det første det store antal og globale spænd af LENR-forskere; for det andet at disse har opbygget en samling forskningsresultater, der ikke længere kan ignoreres; for det tredje er LENR-teorier, der forklarer observationerne, er på vej; og endelig for det fjerde at flere forsøgsopstillinger, der påviser LENR, allerede er fremvist.

Opsummering

LENR-forskere har publiceret masser af eksperimenter med detaljerede observationer, der ikke er i overenstemmelse med den nyværende fortolkning af fysikens og kemiens love. Men hvis de holder stik, har LENR potentialet til at forsyne kloden med billig og forureningsfri energi, der kan produceres lokalt og hvor som helst. Dette potentiale kan dog meget vel være en del af årsagen til den nuværende situation, hvor det etablerede videnskabelige selskab ikke vil kigge ordentligt på LENR-fænomener ved eksperimentelt at verificere eller falsificere dem.

Det bliver spændende at se, hvad der sker. Om LENR er en ’and’ er stadig åbent. Men som Niels Bohr er citeret24 for at sige: “Prediction is very difficult, especially about the future”.

Det sidste ord om LENR er endnu ikke sagt.

Uddybende materiale

Til den interesserede læser vedhæftes denne liste med materiale, der forhåbentlig er brugbar, selv om den hverken dækker LENR-feltet fuldstændigt eller er repræsentativt.

 

Yderligere kilder

Upon Martin Fleischmann’s death in 2012 various obituaries were written: There is Nature describing his cold fusion work as ‘pathological science’25, while The Guardian laud him for launching cold fusion research26. LENR researchers have created a project in his name: The Martin Fleischmann Memorial Project (MFMP) www.quantumheat.org which carries out and promotes open science.

For a highly technical, but informative, critique of LENR see27, where a reviewer rejection letter has been posted. It can be insightful also for the layperson if one reads around the technical details.

LENR researcher’s critique of the 2004 DOE assessment of LENR28. In contrast PhysicsToday’s reporting on the DOE report can be found here29.

A large collection of scientific papers on LENR can be found on www.lenr-canr.org and www.iscmns.org

An Italian LENR researcher: Antonella De Ninno has published a recount of her experience21.

If you want an insider’s story of one of the most debated people in the LENR community: Andrea Rossi, then you may find the book “An impossible invention”30 worthwhile, or to understanding the critics read e.g. Forbes31, Discovery News32 or Free Energy Scams33, which goes to illustrate the LENR debacle. A test of a Rossi LENR device has been performed in 2014 in Lugano Switzerland34 reporting a COP of ~3.5 over 32 days, but the temperature measurements have been questioned by MFMP35 (Verbatim reports of the tests indicated the actual COP might be less although still well above one). A. Parkhomov claims to have replicated a Rossi LENR device and shared his design and results36.

Listings of organizations and companies working on LENR:

http://www.e-catworld.com/companies-and-organizations-researching-in-lenr/

http://coldfusionnow.org/investing-in-lenr-cold-fusion/

 

References:

1

Martin Fleischmann; Stanley Pons(1989), "Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium", Journal of Electroanalytical Chemistry 261 (2A): 301–308, doi:10.1016/0022-0728(89)80006-3;

Affiliation: The University, Southampton, Hants, Great Britain; University of Utah, USA.

http://www.lenr-canr.org/acrobat/Fleischmanelectroche.pdf

2

A. Carpentieri, G. Lacidogna, O. Borla, A. Manuello and G. Niccolini; Electromagnetic and neutron emissions from brittle rocks

failure: Experimental evidence and geological implications; Sadhana Vol. 37, Part 1, February 2012, pp.59-78;

Affiliation: Politecnico di Torino, Italy; National Institute of Nuclear Physics, Torino, Italy; National Research Institute of Metrology, Torino, Italy http://www.ias.ac.in/sadhana/Pdf2012Feb/59.pdf

Neutron emissions here from piezoelectric crystal are reported here:

Allan Widom, J Swain and Y N Srivastava; J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 40 (2013) 015006 (8pp);

Affiliation: Northeastern University, Boston MA, USA; University of Perugia, Italy

http://iopscience.iop.org/0954-3899/40/1/015006/pdf/0954-3899_40_1_015006.pdf

3

Yasuhiro Iwamura*, Takehiko Itoh and Shigenori Tsuruga; SPECIAL SECTION: LOW ENERGY NUCLEAR REACTIONS CURRENT SCIENCE, VOL.108,NO. 4, 25 FEBRUARY 2015; http://www.currentscience.ac.in/Volumes/108/04/0628.pdf

Affiliation: Yokohama R&D Center, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Japan

Reproduction by Toyota Central R&D labs: Naoko Takahashi, Satoru Kosaka, Tatsumi Hioki and Tomoyoshi Motohiro; Detection of Pr in Cs ion implanted Pd/CaO multilayer complexes with and without D2 gas permeation; 2013 Jpn. J. Appl. Phys. 52 107301 doi:10.7567/JJAP.52.107301

Preprint:http://newenergytimes.com/v2/conferences/2012/ICCF17/papers/Takahashi-Detection-Pr-in-Cs-ICCF17-pp.pdf

Y. Iwamura, M. Sakano and T. Itoh; Elemental Analysis of Pd Complexes: Effects of D2 gas permeation; Jpn. J.Appl. Phys.41(2002), pp. 4642-4648; http://lenr-canr.org/acrobat/IwamuraYelementalaa.pdf

Iwamura presentation at American Nuclear Society 2012: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VefCEaLAkRw

Iwamura ICCF19 presentation slides: http://www.claudiopace.it/wp-content/uploads/2015/04/Iwamura_iccf19_Monday-1.pdf

David Kidwell expressed doubts regarding Iwamura’s transmutation findings having failed a replication attempt at Navel Research Labs and after repeated visits to the Iwamura lab (prior to Toyota replication):

http://newenergytimes.com/v2/news/2010/35/SR35905nrl2009.shtml

Review listing >100 publications on transmutations from 2011 by Mahadeva Srinivasan, George Miley and Edmund Storms:

http://lenr-canr.org/acrobat/Srinivasanlowenergyn.pdf

4

David Kidwell ICCF19 www.iccf19.com presentation: Observations of RF emissions and heat in electrochemical loading experiments;

Affiliation: Naval Research Laboratory, Washington DC, USA

Old presentation on a very similar system (ICCF15): http://lenr-canr.org/acrobat/KidwellDdoesgasloa.pdf

Different but related work: D. A. Kidwell, D. D. Dominguez, K. S. Grabowski and L. F. DeChiaro Jr; Observation of radio frequency emissions from electrochemical loading experiments; CURRENT SCIENCE, VOL. 108, NO.4, 25 FEBRUARY 2015 http://www.currentscience.ac.in/Volumes/108/04/0578.pdf

5

Mitchell Swartz, Peter L. Hagelstein; Demonstration of Energy Gain from a Preloaded ZrO2 – PdD Nanostructured CF/LANR Quantum Electronic Device at MIT; J. Condensed Matter Nucl. Sci. 13 (2014) 516–527

http://www.iscmns.org/CMNS/JCMNS-Vol13.pdf#page=526

Mitchell R. Swartz, Gayle Verner and Jeffrey Tolleson; Energy Gain From Preloaded ZrO2 –PdNi–D Nanostructured CF/LANR Quantum Electronic Components; J. Condensed Matter Nucl. Sci. 13 (2014) 528–542

http://www.iscmns.org/CMNS/JCMNS-Vol13.pdf#page=538

Also described here: http://world.std.com/~mica/nanortechnology.htm and http://world.std.com/~mica/jet.html ,

Affiliation: JET Energy Inc.

6

Andrea Rossi E-cat claims: http://www.prnewswire.com/news-releases/industrial-heat-has-acquired-andrea-rossis-e-cat-technology-241853361.html; NB date of posting Dec 2013: http://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Andrea-Rossis-Official-ECAT-Website-Ready-to-Accept-Orders-for-1MW-Unit.html, http://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Industrial-Heat-Acquires-E-Cat-Technology-Opening-Commercial-LENR-Frontier.html

Affiliation: Industrial Heat LLC

7

Michael McKubre interviewed by PESNetwork: https://www.youtube.com/watch?v=rYrv-4Yl_v0

Affiliation: Stanford Research Institute International, Menlo Park CA, USA

8

The theoretical upper limit of energy contained in a liter of water when fusing all hydrogens into helium can be estimated using a process similar to Widom-Larsen and Godes (see reference 12). Process (neutrinos not detailed): Ultraslow neutron generation (e+p+0.782 MeV produces a neutron); deuterium generation (n+p produces d+2.225 MeV); helium generation (d+d produces He+23.8465 MeV). Energy gain using four hydrogen (ignoring natural abundance of deuterium in water): 2*-0.782 +2*2.225 +23.8465=26.7325 MeV. Scaling to final estimate: 1 liter H2O = 998.207 g = 55.4089 mol H2O containing 110.8178 mol H producing 27.70445 mol He and 4.46*10^26 MeV energy. This energy = 7.15*10^13 Joules is equivalent to approximately 2.04 million liters of gasoline.

9

V. Violante, E. Castagna, S. Lecci, F. Sarto, M. Sansovini, A. Torre, A. La Gatta , R. Duncan , G. Hubler , A. El Boher , O. Aziz, D. Pease,

D. Knies and M. McKubre; Review of materials science for studying the Fleischmann and Pons effect; CURRENT SCIENCE, VOL. 108, NO. 4, 25 FEBRUARY 2015

Affiliation: ENEA Research Center, Rome, Italy; CVR-TSEM, Padova, Italy; Texas Tech Uni., USA; Uni, Missuri, Columbia MO, USA; Coolescence LLC, Boulder CO, USA; Stanford Research Institute International, Menlo Park, USA

http://www.currentscience.ac.in/Volumes/108/04/0540.pdf

10

A. De Ninno, E. Del Giudice, and A. Frattolillo; Excess Heat and Calorimetric Calculation: Evidence of Coherent Nuclear Reactions in Condensed Matter at Room Temperature; http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2008-0998.ch007

Affiliation: ENEA, Centro Ricerche Frascati, C.P. 65-00044 Frascati, Roma, Italy

M. McKubre and F. Tanzella and P. Tripodi; Evidence of d-d fusion products in experiments conducted with palladium at near ambient temperatures; Trans. Am. Nucl. Soc.; 83, 2000

Affiliation: Stanford Research Institute International, Menlo Park CA, USA

M. H. Miles and M. A. Imam and M. Fleischmann; Excess heat and helium production in the palladium-boron system; Trans. Am. Nucl. Soc.;83, 2000

Edmund Storms’ book summarizing hundreds of publications: The Explanation of Low Energy Nuclear Reaction: An Examination of the Relationship Between Observation and Explanation; ISBN-10: 1892925109

Affiliation: KivaLabs LLC, Santa Fe NM, USA

11

Graham Hubler ICCF19 www.iccf19.com presentation: On a Possible Cosmological Explanation for the Anomalous Heat Effect.

Affiliation: Uni. of Missouri’s Sidney Kimmel Institute for Nuclear Renaissance, USA

12

Allan Widom and Lewis Larsen, “Ultra low momentum neutron catalyzed nuclear reactions on metallic hydride surfaces”, The European Physical Journal C, 2006;

Affiliation: Northeastern University, Boston, USA; Lattice Energy LLC, Chicago IL, USA

http://newenergytimes.com/v2/library/2006/2006Widom-UltraLowMomentumNeutronCatalyzed.pdf

Robert Godes, Robert George, Francis Tanzella and Micheal McKubre; “Controlled Electron Capture hypothesis and the path Towards Commercialization”

Affiliation: Brillouin Energy Corporation, Berkeley CA, USA; Standford Research Institute International, Menlo Park MA, USA

http://newenergytimes.com/v2/conferences/2012/ICCF17/papers/Godes-Controlled-Electron-Capture-Paper-ICCF-17-v0.pdf

Electron Capture Reaction visualized here: https://youtu.be/1HT2Hr5jPIY

13

Peter L. Hagelstein and I.U. Chaudhary; Phonon–nuclear Coupling for Anomalies in Condensed Matter Nuclear Science; Journal of Condensed Matter Nuclear Science 12 (2013) 105–142

Affiliation: Massachusetts Institute of Technology, Boston MA, USA; University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan

http://www.iscmns.org/CMNS/JCMNS-Vol12.pdf#page=110

14

E. Altewischer, M. P. van Exter & J. P. Woerdman; NATURE | VOL 418 | 18 JULY 2002

Affiliation: Leiden University, The Netherlands

http://home.physics.leidenuniv.nl/~exter/articles/nature.pdf

15

Edmund Storms Nuclear Active Environment:

http://coldfusionnow.org/edmund-storms-on-the-nuclear-active-environment-and-metals-that-work/

Affiliation: KivaLabs LLC, Santa Fe NM, USA

16

Robert Godes Bruillouin Energy Corp HHTTM reactor Poster at ICCF19 see plot

http://www.ecat-thenewfire.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/Brillouin_ICCF19_Poster1.jpg and Mitchel Swartz ICCF19 presentation www.iccf19.com (given by P.Hagelstein) https://www.youtube.com/watch?v=b7IoCvKUH9g of the NanoR also described here: http://world.std.com/~mica/nanortechnology.htm

17

Glenn T. Seaborg LENR assessment to US president: https://www.youtube.com/watch?v=14_YTxigT3E--

Affiliation: University of California, Berkeley, USA

18

Frank Close, book title: “Too Hot to Handle: The Race for Cold Fusion” ISBN:1400861608, 9781400861606; page 238

Affiliation: University of Oxford, UK

https://books.google.it/books?id=WisABAAAQBAJ&pg=PA238&lpg=PA238&dq=%22Energy+Research+Advisory+Board%22+seaborg&source=bl&ots=nGYkfZYpNB&sig=K9ypruMPuA_IwloS636XsMimkt4&hl=en&sa=X&ei=g2tIVdmtKMfvasjTgaAK&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Energy%20Research%20Advisory%20Board%22%20seaborg&f=false

19

The DOE report could not be found at their official web site (looked in energy.gov and doe.gov). Using the Internet Archive old versions of the DOE web site can be retrieved, which contains copies of the 2004 report:

http://web.archive.org/web/*/http://www.science.doe.gov/Sub/Newsroom/News_Releases/DOE-SC/2004/low_energy

20

Wikipedia as of April 2015 was used. Link to present version is: http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion

21

Antonella De Ninno: http://www.nexusedizioni.it/it/CT/chi-ha-paura-della-fusione-fredda-di-antonella-de-ninno-533b2c0e01a92

Affiliation: Centro Ricerche ENEA (Energia Nucleare ed Energie Alternative), Frascati Rome, Italy

English translation: https://translate.google.it/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nexusedizioni.it%2Fit%2FCT%2Fchi-ha-paura-della-fusione-fredda-di-antonella-de-ninno-533b2c0e01a92&edit-text=&act=url

22

Peter L. Hagelstein editorial 2013: http://lenr-canr.org/acrobat/Hagelsteinontheoryan.pdf

23

Thomas Grimshaw: LENR policy update: ICCF19 as well as Grimshaw, Thomas. Integrated Policymaking for Realizing Benefits and Mitigating Impacts of LENR. Presentation at International Conference on Cold Fusion #17 (ICCF-17)

Affiliation: Uni. Texas, Austin, USA

Abstract available on Page 31 http://newenergytimes.com/v2/conferences/2012/ICCF17/ICCF-17-Program-Abstracts-vx.pdf

24

“Prediction is very difficult, especially about the future” Attributed to Niels Bohr in Teaching and Learning Elementary Social Studies (1970) by Arthur K. Ellis, p. 431 http://en.wikiquote.org/wiki/Prediction

25

Nature Martin Fleischmann obituary http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/full/489034a.html

26

The Guardian Martin Fleischmann obituary http://www.theguardian.com/science/2012/aug/31/martin-fleischmann

27

LENR critique by reviewer page 134: www.iscmns.org/CMNS/JCMNS-Vol12.pdf

28

LENR researchers’ critique of DOE report + reviews of LENR 2004:

http://lenr-canr.org/wordpress/?page_id=455

LENR researchers’ collection of material on the DOE reports:

http://newenergytimes.com/v2/government/DOE/DOE.shtml

29

PhysicsToday article on DOE 2004 report: http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/article/58/1/10.1063/1.1881896

30

Mats Lewan “An impossible invention”: http://animpossibleinvention.com/

Affiliation: Ny Teknik (weekly tech magazine), Stockholm, Sweden

31

Forbes: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/11/29/why-im-certain-that-the-rossi-e-cat-doesnt-work-as-advertised/

32

Discovery News: http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources/5-reasons-cold-fusion-bunk-130528.htm

33

Free Energy Scams: http://freeenergyscams.com/the-e-cat-thermoelectric-scam-of-andrea-rossi-part-5a/

34

Lugano Report: http://lenrftw.net/assessing_ecat_report.html#.VTh1MJOUTbM

35

MFMP test questioning Lugano temperature measurements preliminary results given verbatim at ICCF19. Test declared here:

http://www.quantumheat.org/index.php/en/home/mfmp-blog/446-dogbone-week-live-now

36

Alexander G. Parkhomov; International Journal of Unconventional Science; issue 7(3), pp. 68-72, 2015

Affiliation: Lomonosov Moscow State University, Russia

http://www.unconv-science.org/pdf/7/parkhomov-en.pdf

Poster presented at ICCF19: https://www.youtube.com/watch?v=XWtxnkaDSU0

A collection of information shared regarding his E-Cat replication can be found here:

http://kb.e-catworld.com/index.php?title=Alexander_Parkhomov%27s_E-Cat_replication_experiments