Kritisk Debats grundlag
Af Redaktionen

Offentliggjort: 14. februar 2010

Kritisk Debat er et internetbaseret tidsskrift, som har som vigtigste formål at bringe kritiske artikler og essays, der rækker ud over den nyliberalistisk dominerede debat og orienterer sig mod de mange og forskelligartede bestræbelser for at formulere og opbygge et centrum-venstre alternativ til det kapitalistiske samfundssystem.

Kritisk Debat henvender sig til alle socialister og kritisk indstillede, der ønsker en åben og udogmatisk debat om alternativer til det kapitalistiske samfundssystem og den nyliberalistiske dagsorden, socialformer, samfundsmodel og ikke mindst historieopfattelse.

Kritisk Debat lægger vægt på både teoretiske og mere konkrete og praktisk betonede artikler og essays, der fra alle vinkler kan belyse baggrunden og grundlaget for den aktuelle samfundsudvikling i nationalt og internationalt perspektiv samt bidrage til at føre diskussionen ind i dagens politiske kampfelt og bestræbelserne for at udvikle et demokratisk centrum-venstre alternativ til kapitalismens markedsgørelse af hele samfundslivet.

Kritisk Debat vil hovedsageligt bringe perspektiverende artikler indenfor felterne: samfundspolitik, statsteori og regulering, demokrati, arbejdsmarked, international og national politik og økonomi, herunder EU, kapitalismekritik, centrum-venstredebatten, historie, og socialfilosofi.

Kritisk Debat udgår fra det faktum, at det bliver stedse vanskeligere at føre denne debat i de store meningsdannende medier og det helt uholdbare i, at debatten således henvises til fagtidsskrifter og mindre politisk/teoretiske tidsskrifter med en meget begrænset læserskare.

Kritisk Debat udgår også fra den grundholdning, at skal debatten være reelt kritisk og have nogen værdi for fremtiden, må den frigøre sig fra alle sekteriske tendenser og løftes ind i det offentlige rum og i de miljøer, hvor der på folkeligt niveau faktisk allerede udfolder sig mangfoldige forsøg på at begribe vores tid og overskride kapitalismens og den nyliberalistiske hegemonis forståelseshorisont.

Kritisk Debat redigeres af et lille redaktionsudvalg. En del af bidragene kommer fra et panel af bidragsydere med hver deres speciale eller fra enkeltpersoner og repræsentanter fra centrum-venstre partier, fagbevægelsen og andre bevægelser. Partitilhørsforhold og partihensyn interesserer os ikke, da vi finder den kritiske debat af kapitalismen og alternativet hertil for vigtig til at lade sig bremse af aktuelle og taktiske partiinteresser.

Enhver læser er velkommen til at indsende artikler, essays, kritiske kommentarer mv. Det vil kun medvirke til at gøre Kritisk Debat interessant og nærværende. Det er vores største ønske!