Fortsat handelskrig USA-Kina?
Af: Peer Møller Christensen

De to præsidenter, Donald Trump og Xi 
Jinping , skal mødes i forbindelse med
den kommende G-20 samling, som finder 
sted i Osaka i dagene 26-29. juni, for 
at diskutere løsninger på den handels-
krig, USA har indledt mod Kina, og som 
den amerikanske regering nu truer med 
at  eskalere. Der er mange ukendte fak-
torer, der må indgå i vurderingen af 
perspektiverne i den amerikansk-kinesi-
ske handelskrig, men tilbage står imid-
lertid, at de to største aktører i den 
globale økonomi begge er i færd med at 
gennemføre et opgør med det globale fri-
handelssystem til fordel for en natio-
nal industripolitik.

 

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 24. juni 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Den er hjemme
Af: Bent Gravesen

Den er hjemme. De ord lagde en journalist 
fra Ekstrabladet ifølge eget senere 
udsagn i munden på en sejrssikker whisky-
drikkende Uffe Ellemann, Venstres davæ-
rende formand, umiddelbart forud for fol-
ketingsvalget i 1998. Men trods gunstige 
opinionsmålinger var den ikke hjemme for 
Uffe Ellemann. Det lykkedes med nød og 
næppe Poul Nyrup Rasmussen at blive sid-
dende som landets statsminister frem til 
det efterfølgende valg i 2001.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. juni 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


EU er blevet politisk
Af: Jan Helbak

EP valgets store vinder var valgdeltagelsen. 
Valget som sådan fulgte stort set menings-
målingerne, og derved er Europaparlamen-
tet blevet et politisk parlament i større 
samklang med de faktiske politiske styrke-
forhold i medlemslandene. Men den mar-
kante tilbagegang for EPP og delvis også 
for socialdemokraterne er der åbnet op for 
helt nye alliancer i parlamentet og større 
usikkerhed om valget af kommissionsfor-
mand og formand for parlamentet men også 
om EU-budgettets fremtid.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. maj 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Sammen kan vi
Af: Bent Gravesen

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmus-
sen har kun én ting til fælles i denne valg-
kamp. Og det er ikke hverken 69 mia.til 
velfærd eller åbning for nye kvoteflygt-
ninge. Hvad de har til fælles, kan du læse
sidst i denne mandagskommentar,der 
handler langt mere om Mette Frederik-
sens kampagnesucces end om Lars Løkke 
Rasmussens SV-tanker.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 21. maj 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Det andet valg
Af: Niels Henrik Nielsen

Der er valg i Danmark. Ikke kun et valg men 
hele 2 inden for få dage. Først til EU-par-
lamentet og derefter til Folketinget. Val-
get til Folketinget får langt hovedparten 
af opmærksomheden. Det er egentlig synd, 
for sammensætningen af det kommende EU
-parlament kan få stor indflydelse på den 
politiske udvikling i Europa de kommende 
år.Og socialdemokraterne er kommet med et 
interessant udspil. Et udspil der sætter 
spørgsmålstegn ved selve fundamentet for 
EU – det indre marked.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 13. maj 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


En hilsen fra Spanien
Af: Jan Helbak

Da 99% af stemmerne var talt op, talte det 
spanske socialistpartis (PSOE) leder Pedro 
Sanchez til de mange tilhængere udenfor 
partiets hovedkvarter og sluttede af med: 
”Vi sender to overbevisende signaler. Det 
første er til de europæiske socialdemokra-
ter, som både har en rig fortid og historie 
og også en lys fremtid såvel som en stor 
nutid. Spanien er et eksempel herpå. Det 
andet signal er, at vi vil danne en pro-
europæisk regering for at styrke og ikke
 svække Europa”.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 06. maj 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Pensionsvalgkamp.
Af: Bent Gravesen

Nu kender vi Kristian Thulesen Dahl og Lars 
Løkke Rasmussens endelige modtræk til 
Mette Frederiksens udspil om tidligere pen-
sion. Den bedste defensiv skal være en of-
fensiv. Der skal gennemføres her og nu for-
bedringer for de meget nedslidte, og der skal 
loves nye muligheder til alle dem, der fryg-
ter ikke at kunne holde på arbejdsmarkedet 
til en stadigt højere folkepensionsalder. 
Her og nu skal der gennemføres forbedrin-
ger af seniorførtidspension til de seniorer, 
der er så nedslidte, at de ikke kan passe et 
almindeligt arbejde...

Læs mere...

Offentliggjort: d. 29. april 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Hva mæ kulturen ?
Af: Niels Henrik Nielsen

Hvem styrer kulturpolitikken i disse år? Me-
get kunne tyde på, at det gør DF. Senest
har vi været vidne til  DF’s offensiv på me-
dieområdet og  så alligevel kovendingen  
hvad angår radiokanalen 24/7. Indtil nu
har socialdemokraterne støttet DFs  hold-
ning, men hvad bliver partiets  svar nu?
Udviklingen den seneste  tid rejser spørgs-
målet, hvad er i det hele taget socialdemo-
kraternes  og venstrefløjens kultur- og
medie-politik?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 08. april 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Nyt sundhedsvæsen ?
Af: Jan Helbak

Aftalen mellem regeringen og DF
 kaldes en sundhedsaftale, men 
er det langt fra. Det er en hospi-
tals- og behandlingsaftale, der
 baner vejen for yderligere priva-
tisering.
 Her står de 5 regionsråd i vejen.
 Derfor  skal de nedlægges og 
erstattes af embedsmand-
sinstanser med konfliktende 
interesser. Så i stedet for at blive
 entydig og gennemsigtig, som 
aftalen lover, vil reformen, hvis den
 vinder flertal, ende i driftskaos og
 et vildt voksende teknokrati.
 Men sådan går det som regel,
 når liberal politik frigør sig fra de
 demokratiske institutioner, så
 havner man i stedet i byzantinsk
e teknokratiske strukturer, der så
 skal ryddes op i nogle år efter.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 01. april 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


En omvendt Vestager
Af: Bent Gravesen

Så er det nu, i forhandlingerne
 om en bedre seniorførtidspen-
sion, at Socialdemokratiets
 formand Mette Frederiksen 
skal stå fast på sit løfte til par-
tiets medlemmer om ikke at 
 ville føre borgerlig økonomisk  
politik.I sin tale til de delegere-
de på den socialdemokratiske 
 kongres i september sidste år 
 gav hun et klart løfte om ikke 
at føre borgerlig økonomisk politik:
”Og  kan I huske det sidste rege-
ringsgrundlag? Der var en enkelt 
formulering, som mange syntes 
var lidt mærkelig for en socialde-
mokratisk ledet regering. Det her
 med, at vi ville videreføre den 
 borgerlige regerings økonomiske 
politik i bredeste forstand. 
Kære kongres. Lad os være enige
om, at den formulering ikke kom-
mer med igen...."

Læs mere...

Offentliggjort: d. 25. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Den ventede u-vending.
Af: Jan Helbak

Enhedslisten har nu fremlagt sin nye 
EU politik op til EU parlamentsval-
get, som EL for første gang stiller op
til på en partiliste. I en kronik i Jyl-
landsposten den 14. marts fremlægger
 Pernille Skipper og Nikolaj Villum-
sen i hovedpunkter EL’s EU politik.
 I samme blad interviewes Pernille 
Skipper med fokus på partiets ændre-
de syn på en folkeafstemning om 
Danmarks deltagelse i EU. Brexit har
 åbenbart også rykket i EL, som det 
er sket hos de fleste EU-skeptiske 
partier, der alle har nedtonet udmel-
delseskravet. Men den indbyggede
 konflikt der er i opretholdelse af 
folkeafstemningskravet og positiv 
og progressiv politik i EU, slår igen-
nem med fuld kraft i kronikken. 
Ugens kommentar zoomer ind på 
den konflikt og partiets de facto
 ”uvending”.
Læs mere...

Offentliggjort: d. 18. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv